Nieuws

Amsterdam autoluw

Amsterdam is een kleine wereldstad met een grote aantrekkingskracht. Maar Amsterdam kan alleen een succes blijven als elke Amsterdammer zich in de stad thuis voelt. Meer leefruimte en schonere lucht. Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Voor de Amsterdammers van nu én die van de toekomst.

Richting voor de komende jaren

Keuzes en stevige investeringen zijn nodig om vaart te zetten achter de transitie naar een autoluwe stad. Die moeten zorgen dat het verkeer en de openbare ruimte in de stad beter aansluiten bij de behoeften van nu en in de toekomst. De nieuwe koers leggen we vast in de Agenda Amsterdam Autoluw. De Agenda bestaat uit vier pijlers.

Vier pijlers van autoluw:

 1. Schoon en gedeeld vervoer
  We ondersteunen de overstap naar een ander vervoer dan de auto. We zien ook vaker dat werkgevers andere vormen van vervoer ondersteunen. Denk verder aan fietsstraten, brede stoepen en goed openbaar vervoer.
 2. Meer ruimte
  We willen meer ruimte maken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, groen en ruimte voor ontspanning. En ruimte voor voorzieningen als laad- en losplekken en ondergrondse afvalcontainers. Dat betekent minder ruimte voor bijvoorbeeld parkeerplekken.
 3. Maatwerk
  Afhankelijk van bewoners en bezoekers worden delen van de stad aangepakt. Schone lucht is bijvoorbeeld heel belangrijk in drukke straten. In andere straten is vooral behoefte aan ruimte. Bijvoorbeeld in de Van Woustraat. Per gebied nemen we met het stadsdeel en de buurt beslissingen over de nieuwe inrichting.
 4. Vernieuwende handhaving
  We zetten nieuwe middelen in om toezicht te houden. Bijvoorbeeld sensoren en camera’s om verkeersovertredingen beter op te sporen.

In gesprek met u!

De Agenda Amsterdam Autoluw raakt iedereen: bewoners, forenzen, bezoekers, ondernemers en de regio. Juist daarom wil de gemeente met u in gesprek. Zodat uw belangen, perspectieven, dilemma’s en kansen goed naar voren komen in de Agenda Amsterdam Autoluw.

Eind maart, begin april vinden stadsdeelgesprekken plaats.

Gepubliceerd op: 28-03-2019

10.000 parkeerplekken weg voor 2025

AMSTERDAM De gemeente wil tot 2025 zeven- tot tienduizend parkeerplekken schrappen in de stad. Het college gaat zelf actief meewerken door per 1 juli 2019 de uitgifte van het aantal vergunningen te beperken.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer) verdedigt de zogenoemde Agenda Autoluw: „We kiezen voor een aanpak waarvan de Amsterdammer zo min mogelijk last heeft. We werken gebiedsgericht en over een langere periode. Het verhogen van de parkeertarieven voor bezoekers en het verplaatsen van parkeerplaatsen naar ondergrondse garages zijn twee instrumenten. Een limiet stellen aan het aantal vergunningen is een derde instrument.”

In de komende zes jaar wordt ieder half jaar het maximaal beschikbare aantal parkeervergunningen verlaagd met 1,1%. Dat gaat netto om ongeveer 550 parkeerplekken. Per jaar levert dit dus ongeveer 1100 plekken op.

Alleen nieuwe aanvragers merken iets van de maatregelen, omdat de wachttijden na 1 juli 2019 gemiddeld met twee maanden oplopen. In 2026 kan die extra wachttijd ruim twee jaar zijn.

Duo-raadslid Daan Wijnants van de VVD verslikt zich in deze tweedeling. „Het college maakt van nieuwe Amsterdammers mét auto tweederangs burgers. Voor hen geldt een lange wachttijd voor een parkeervergunning.”

Overigens staan houders van bijzondere vergunningen, zoals hulpverleners, mantelzorgers en gehandicapten, hier los van. Ook de autodeelvergunning valt buiten het maatregelenpakket.

Minder fietstaxi's, tuktuks en paardenkoetsen?

1 april 2019

De binnenstad is erg druk geworden. Steeds meer mensen ervaren overlast. Onder andere van de vele fietstaxi’s, tuktuks en paardenkoetsen die er rondrijden. Het college van B en W wil het aanbieden van ritjes met deze vervoersmiddelen op of aan de openbare weg daarom voor de hele stad gaan verbieden.

Dit betekent dat er geen nieuwe vergunningen meer worden verleend. De huidige vergunningen zijn nog geldig tot 1 april 2020.

Niet helemaal weg
De tuktuks, fietstaxi’s en paardenkoetsen verdwijnen niet helemaal van de straat; ze mogen nog gebruikt worden voor goederenvervoer en ze kunnen nog besteld worden voor een ritje. Maar opstappen op of aan de openbare weg kan straks dus niet meer. We verwachten dat het aantal tuktuks, fietstaxi’s en koetsen op straat daardoor afneemt.

Hoe denkt ú erover?
Het college wil de gemeenteraad dit najaar voorstellen om de mogelijkheid om vergunningen te verlenen uit de Algemene Plaatselijke Verordening te schrappen. Maar eerst willen we graag weten hoe ú hierover denkt. Van 1 april tot en met 12 mei ligt dit voorstel ter inspraak en kunt u er uw mening over geven.

Wat doen we ermee?
Na 12 mei verwerken we uw meningen en adviezen in een nota van beantwoording. Daarin geven we aan of een inzending tot een aanpassing van het besluit leidt. Het (eventueel herziene) voorstel wordt daarna voorgelegd aan de gemeenteraad.

Permanent vaarverbod in nacht wordt flexibel vaarverbod

Wie ‘s nachts de Amsterdamse grachten op wil met een bootje, zal eerst moeten uitzoeken of dat tijdens die specifieke nacht is toegestaan. Het voorgenomen permanente vaarverbod wordt door wethouder Sharon Dijksma afgezwakt.

DOOR: MARC KRUYSWIJK 5 APRIL 2019, 13:00

Met die aanpassing komt Dijksma tegemoet aan de vele bezwaren die bij de gemeente binnenkwamen nadat de plannen voor een permanent nachtelijk vaarverbod voor de Amsterdamse grachten bekend werden gemaakt.

Dijksma komt in haar Nota Varen nu met een flexibel inzetbare maatregel waarbij het college per gebied per periode tot een afsluiting kan besluiten ‘wanneer de situatie daarom vraagt’.

Grote drukte
De gemeente trekt hierbij een vergelijking met straten die bij grote drukte kunnen worden afgesloten. Ook gaat het vaarverbod in dat geval een uur later in: de grachten zijn in aangewezen gebieden en op aangewezen dagen verboden gebied tussen 0.00 en 7.00 uur. In de oorsprionkelijke opzet zou het verbod al ingaan op 23.00 uur.

Dijksma zegt goed te hebben geluisterd naar de reacties op de plannen. “En daar doen we ook iets mee. De aanpassing die we doorvoeren in de nachtsluiting is bedoeld om de proportionaliteit van deze maatregel te verbeteren. Om gebruikers van het water ook zekerheid te bieden over wanneer ze wel en niet ‘s nachts het water op mogen, onderzoeken we wat een redelijke termijn is om betrokkenen te informeren over een komende afsluiting.”

Wallen
Over welke gebieden het gaat, is nog niet bekend. Waarschijnlijk zal het gaan om de Wallen, het Unesco-erfgoedgebied en stadsdeel Centrum. Andere maatregelen zoals het tegengaan van overmatig drankgebruik, het versterken van de handhaving en de aanpak van nautische knelpunten blijven ongewijzigd. Ook blijft het aantal van 550 af te geven exploitatievergunningen voor rondvaartboten behouden.